NORMAALIA
SUUREMPI
VAIKUTUS

– IHAN TARKOITUKSELLA


Sic!
on lyhenne lauseesta sic erat scriptum – näin se oli kirjoitettu. Kun esimerkiksi lääke­reseptissä poike­taan nor­maalista annos­telusta, lääkäri kirjoittaa siihen “Sic!”. Näin apteekki tietää, että annos­tuksella haetaan ihan tarkoituksella nor­maa­lia suurempaa vaikutusta.


UUSI HOITO­KÄYTÄNTÖ TEHOK­KAASEEN LÄÄKE­MARKKI­NOINTIIN

Sic! Advertising on uusi lääke­markki­nointiin erikois­tunut toimisto, jolla on vahva kokemus heti startista. Tarinamme sai uuden alun, kun Rocky Advertising Oy:n medical-liiketoiminta eriytettiin 2019 itsenäiseksi yritykseksi. Syntyi Sic! Advertising.


AINUTLAATUINEN RWE-NÄYTTÖ LÄÄKE­MARKKI­NOINNISTA

YLI
200
KAMPANJAA
YLI
50
BRÄNDIÄ
YLI
15
VUODEN KOKEMUS

WORK

Luovaa suunnittelua,
relevanttia toteutusta

Tarjoamme luovaa, monikanavaista ongelman­ratkaisua terveyttä edistävien tuotteiden ja pal­velujen mark­ki­noin­tiin sekä terveys­tietoisuuden lisäämiseen. Lääkealan tuntemus ja mutkaton tapamme toimia pitävät huolen, ettei ikäviä sivu­vaikutuksia esiinny tiukassakaan aika­taulussa.

Asiakkai­namme on kymmen­kunta merkittävää lääke­firmaa, joista osalle hoidamme materiaaleja myös pohjoismaihin. Teemme aktiivisesti työtä yli kahden­kymmenen brändin kanssa. Referenssejä tai tuloksia emme hygieniasyistä voi tässä esitellä.

Ota yhteyttä, niin jutellaan mitä voisimme tehdä sinun hyväksesi.

Digitaaliset ratkaisut

Bannerit, myynnin työkalut, somesisältö, koulutusmateriaalit, emailit, internetsivut

Painetut materiaalit

Ilmoitukset, esitteet, annoskortit, hoitajaoppaat, suorapostitukset, roll upit

Visuaalinen suunnittelu

Tuotteiden ja palveluiden identiteetit, pakkaukset, yritysilmeet, tapahtumien teemat ja ilmeet

Strateginen suunnittelu

Workshopit, e-markkinoinnin strategia, media- ja kontaktisuunnitelmat

Liikkuva kuva

Tv-mainokset, opetus- ja esittelyvideot, animaatiot, case-videot, yritysvideot, myynnin "show stopperit"


AKUUTTIIN TAI KROONISEEN LÄÄKEMAINONNAN TARPEESEEN


Sic! Advertising:
Luo­va ja luo­tet­ta­va kump­pa­ni re­le­vant­tiin ja tu­lok­sel­li­seen lää­ke­mark­ki­noin­tiin, ter­veys­tie­toi­suu­den li­sää­mi­seen sekä ter­veyt­tä edis­tä­vi­en tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen mark­ki­noin­tiin. Vah­vuu­det: Luo­va suun­nit­te­lu­voi­ma, alan sy­väl­linen ym­mär­rys ja su­ju­va ope­roin­ti lää­ke­mark­ki­noin­nin lain­alai­suuk­sien pa­ris­sa. Käyt­tö­ai­heet: Akuut­tiin tai kroo­ni­seen lää­ke­mark­ki­noin­nin va­jaa­toi­min­taan sekä vies­tin­näl­lis­ten haas­tei­den rat­ko­mi­seen. Lan­see­rauk­set ja uudel­leen­po­si­ti­oin­ti: Puhut­te­le­vat rat­kai­sut lää­ke­alan tuot­teil­le ja pal­ve­luil­le. Tuo­te­mark­ki­noin­ti: Prin­tit, suo­rat ja digi­taa­li­set rat­kai­sut. Bran­di-iden­ti­tee­tit: Yri­tys­il­meet, tuo­te­iden­ti­teet­ti, ta­pah­tu­ma- ja kou­lu­tus­ti­lai­suuk­si­en il­meet. Myyn­nin työ­ka­lut: Esi­tyk­set ja kam­pan­jat myyn­ti­ken­tän käyt­töön ja tapah­tu­miin so­vel­tu­vat digi­taa­li­set myyn­ti­ma­te­ri­aalit. Fil­mi­tuo­tan­not: Tuo­te-esit­te­lyt, ani­maa­ti­ot, lää­ke­tie­toi­suus, po­ti­las­op­paat, yri­tys­vi­de­ot ja “show stop­perit” myyn­nin käyt­töön. OTC-tuot­tei­den mark­ki­noin­ti: Mo­ni­ka­na­vai­set kam­pan­ja­ko­ko­nai­suu­det myös il­man re­sep­tiä. Stra­te­gi­nen suun­nit­telu: work­sho­pit, e-mark­ki­noin­nin stra­te­gia, me­dia/kon­tak­ti­suun­ni­tel­mat. An­nos­tus ja an­to­ta­pa: Pi­ris­tys­ruis­kee­na ja mo­no­te­ra­pia­na akuut­tei­hin ti­lan­tei­siin. Useim­mi­ten suo­si­tel­laan kui­ten­kin pit­kä­ai­kai­sta asiak­kuut­ta, jossa pa­nos­tuk­sia tit­ra­taan te­ho­vas­teen mu­kaan. Vasta-aiheet: Yli­herk­kyys hy­vil­le tu­lok­sil­le. Ak­tii­vi­nen epä­luot­ta­mus tai muu va­ka­va yhteis­työ­tä hier­tä­vän vas­ta­rin­ta. Va­roi­tuk­set ja käyt­töön liit­ty­vät va­ro­toi­met: Sic! Advertisingin on ra­por­toi­tu ai­heut­ta­neen myyn­nin kas­vua ja suu­ren­tu­nut­ta ky­syn­tää. Käy­tön myö­tä koh­de­ryh­mäs­sä voi il­me­tä myös kes­kus­te­lun vil­kas­tu­mis­ta sekä asen­tei­den ja mie­li­pi­tei­den muu­tok­sia. Var­mis­ta riit­tä­vät re­surs­sit ky­syn­nän kas­vuun. Yh­teis­vai­ku­tuk­set: Vies­tien mo­ni­ka­na­vai­sen an­nos­te­lun ja tii­viin asia­kas­yh­teis­työn on to­det­tu sel­ke­äs­ti te­hos­ta­van mark­ki­noin­nin te­hoa. Pak­kauk­set ja hin­nat: Ker­ta­luon­tei­ses­ta lip­pu­la­pus­ta kon­sep­ti­suun­nit­te­luun ja jat­ku­vaan yh­teis­työ­hön. Hin­nat ta­paus­koh­tai­se­sti + alv 24 %. Kor­vat­ta­vuus: Yh­teis­työ­kump­pa­ni­na Sic! Advertising on kor­vaa­ma­ton. Re­fe­rens­sit: Hy­gi­e­ni­a­syis­tä emme voi jul­ki­ses­ti esi­tel­lä töi­tä, joita olem­me teh­neet kym­me­nil­le ter­veys­alan toi­mi­joil­le. Yh­teys­tie­dot: Oli ky­sees­sä lää­ke tai ter­veys­tuo­te, pal­ve­lu tai digi­taa­li­nen so­vel­lus, ota yh­teyt­tä. Sic! Advertising Oy, Köy­den­pu­no­jan­ka­tu 2 aD, 5th floor, FIN 00180 Hel­sin­ki. Toi­mi­tus­joh­ta­ja, pro­vii­so­ri, Jukka Takala, jukka.takala@sicadvertising.fi, tel: +358 40 175 4595, www.sicadvertising.fi

Tämän toimiston töihin koh­dis­tuu li­sä­seu­ran­ta.

Toimisto ymmärtää lääkemarkkinoinnin haasteet ja tavoittaa tehokkaasti terveydenhuollon ammattilaiset luovilla ja relevanteilla ratkaisuilla.

Sic! Advertising Oy
Köydenpunojankatu 2 aD, 5th floor
FIN-00180 Helsinki


Jukka Takala
Toimitusjohtaja, proviisori
jukka.takala@sicadvertising.fi
tel: +358 40 175 4595
www.sicadvertising.fi


Tytti Vaateri
Account Director, MBA
tytti@sicadvertising.fi
tel: +358 40 7408565
www.sicadvertising.fi