NORMAALIA
SUUREMPI
VAIKUTUS

– IHAN TARKOITUKSELLA


Sic!
on lyhenne lauseesta sic erat scriptum – näin se oli kirjoitettu. Kun esimerkiksi lääke­reseptissä poike­taan nor­maalista annos­telusta, lääkäri kirjoittaa siihen “Sic!”. Näin apteekki tietää, että annos­tuksella haetaan ihan tarkoituksella nor­maa­lia suurempaa vaikutusta.


AINUTLAATUINEN RWE-NÄYTTÖ LÄÄKE­MARKKI­NOINNISTA

YLI
200
KAMPANJAA
YLI
50
BRÄNDIÄ
YLI
15
VUODEN KOKEMUS

WORK

Luovaa suunnittelua,
relevanttia toteutusta

Tarjoamme luovaa, monikanavaista ongelman­ratkaisua terveyttä edistävien tuotteiden ja pal­velujen mark­ki­noin­tiin sekä terveys­tietoisuuden lisäämiseen. Lääkealan tuntemus ja mutkaton tapamme toimia pitävät huolen, ettei ikäviä sivu­vaikutuksia esiinny tiukassakaan aika­taulussa.

Asiakkai­namme on kymmen­kunta merkittävää lääke­firmaa, joista osalle hoidamme materiaaleja myös pohjoismaihin. Teemme aktiivisesti työtä yli kahden­kymmenen brändin kanssa. Referenssejä tai tuloksia emme hygieniasyistä voi tässä esitellä.

Ota yhteyttä, niin jutellaan mitä voisimme tehdä sinun hyväksesi.

Digitaaliset ratkaisut

Bannerit, myynnin työkalut, somesisältö, koulutusmateriaalit, emailit, internetsivut

Painetut materiaalit

Ilmoitukset, esitteet, annoskortit, hoitajaoppaat, suorapostitukset, roll upit

Visuaalinen suunnittelu

Tuotteiden ja palveluiden identiteetit, pakkaukset, yritysilmeet, tapahtumien teemat ja ilmeet

Strateginen suunnittelu

Workshopit, e-markkinoinnin strategia, media- ja kontaktisuunnitelmat

Liikkuva kuva

Tv-mainokset, opetus- ja esittelyvideot, animaatiot, case-videot, yritysvideot, myynnin "show stopperit"

Arvot

3x3

Toimialamme on hyvinvointi ja sen eteen teemme kaikkemme, kaikessa. Ohessa avattuna tärkeimmät toimintaamme ohjaavat arvot.

Hyvinvointi
Vastuullisuus
Ammattitaito

Henkinen

Huolehdimme omasta hyvinvoinnistamme yhdessä ja yksilöinä. Välillisesti tuotamme hyvinvointia myös markkinoimiemme tuotteiden ja palveluiden käyttäjille.

Fyysinen

Mitä paremmin pidämme itsestämme fyysisesti huolta, sitä paremmin jaksamme työ- ja vapaa-ajalla. Hyvinvointi on meille myös toimiala ja lopputuote. Mitä paremmin me teemme työmme, sitä paremmin ihmiset voivat.

Taloudellinen

Päämäärämme on tuottaa taloudellista hyvinvointia, mutta ei koskaan fyysisen tai henkisen hyvinvoinnin kustannuksella. Tuottava työ on oman hyvinvointimme pohja.

Eettisyys

Markkinoimme tuotteita, jotka oikeasti edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Emme ylilupaa, vaan markkinointiviestit perustuvat aina faktoihin, tieteeseen ja tutkimuksiin.

Ihmiset

Autamme ja kannustamme toisiamme. Huomioimme oman henkilökunnan ja sidosryhmien ihmisten hyvinvoinnin sekä eettiset toimintatavat.

Ympäristö

Säästämme luontoa niin toimiston arjessa kuin suunnittelussa ja alihankinnoissa. Huolehdimme kierrätyksestä, suosimme ekologisia vaihtoehtoja sekä paikallisia toimijoita.

Laatu

Toimitamme aina priimaa. Teemme rutiinityönkin tarkasti ja luovuutta käytämme relevantisti tilanteen mukaan. Tunnemme toimialan ja osaamme ratkaista asiakkaiden tarpeet.

Kehittyminen

Pysymme kehityksen mukana niin medioiden, toimialan ja työssä tarvittavan teknologian osalta. Opimme uutta ja jeesaamme kaveria.

Lite bättre

Toimimme ketterästi terveysalan rajojen sisällä, mutta kurkimme myös uteliaasti niiden yli. Sinnikkyydellä ja luovuudella löydämme keinot ylittää asiakkaan odotukset.

Arvot

3x3

Toimialamme on hyvinvointi ja sen eteen teemme kaikkemme, kaikessa. Ohessa avattuna tärkeimmät toimintaamme ohjaavat arvot.

Hyvinvointi

Henkinen

Huolehdimme omasta hyvinvoinnistamme yhdessä ja yksilöinä. Välillisesti tuotamme hyvinvointia myös markkinoimiemme tuotteiden ja palveluiden käyttäjille.

Fyysinen

Mitä paremmin pidämme itsestämme fyysisesti huolta, sitä paremmin jaksamme työ- ja vapaa-ajalla. Hyvinvointi on meille myös toimiala ja lopputuote. Mitä paremmin me teemme työmme, sitä paremmin ihmiset voivat.

Taloudellinen

Päämäärämme on tuottaa taloudellista hyvinvointia, mutta ei koskaan fyysisen tai henkisen hyvinvoinnin kustannuksella. Tuottava työ on oman hyvinvointimme pohja.

Vastuullisuus

Eettisyys

Markkinoimme tuotteita, jotka oikeasti edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Emme ylilupaa, vaan markkinointiviestit perustuvat aina faktoihin, tieteeseen ja tutkimuksiin.

Ihmiset

Autamme ja kannustamme toisiamme. Huomioimme oman henkilökunnan ja sidosryhmien ihmisten hyvinvoinnin sekä eettiset toimintatavat.

Ympäristö

Säästämme luontoa niin toimiston arjessa kuin suunnittelussa ja alihankinnoissa. Huolehdimme kierrätyksestä, suosimme ekologisia vaihtoehtoja sekä paikallisia toimijoita.

Ammattitaito

Laatu

Toimitamme aina priimaa. Teemme rutiinityönkin tarkasti ja luovuutta käytämme relevantisti tilanteen mukaan. Tunnemme toimialan ja osaamme ratkaista asiakkaiden tarpeet.

Kehittyminen

Pysymme kehityksen mukana niin medioiden, toimialan ja työssä tarvittavan teknologian osalta. Opimme uutta ja jeesaamme kaveria.

Lite bättre

Toimimme ketterästi terveysalan rajojen sisällä, mutta kurkimme myös uteliaasti niiden yli. Sinnikkyydellä ja luovuudella löydämme keinot ylittää asiakkaan odotukset.


AKUUTTIIN TAI KROONISEEN LÄÄKEMAINONNAN TARPEESEEN


Sic! Advertising:
Luo­va ja luo­tet­ta­va kump­pa­ni re­le­vant­tiin ja tu­lok­sel­li­seen lää­ke­mark­ki­noin­tiin, ter­veys­tie­toi­suu­den li­sää­mi­seen sekä ter­veyt­tä edis­tä­vi­en tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen mark­ki­noin­tiin. Vah­vuu­det: Luo­va suun­nit­te­lu­voi­ma, alan sy­väl­linen ym­mär­rys ja su­ju­va ope­roin­ti lää­ke­mark­ki­noin­nin lain­alai­suuk­sien pa­ris­sa. Käyt­tö­ai­heet: Akuut­tiin tai kroo­ni­seen lää­ke­mark­ki­noin­nin va­jaa­toi­min­taan sekä vies­tin­näl­lis­ten haas­tei­den rat­ko­mi­seen. Lan­see­rauk­set ja uudel­leen­po­si­ti­oin­ti: Puhut­te­le­vat rat­kai­sut lää­ke­alan tuot­teil­le ja pal­ve­luil­le. Tuo­te­mark­ki­noin­ti: Prin­tit, suo­rat ja digi­taa­li­set rat­kai­sut. Bran­di-iden­ti­tee­tit: Yri­tys­il­meet, tuo­te­iden­ti­teet­ti, ta­pah­tu­ma- ja kou­lu­tus­ti­lai­suuk­si­en il­meet. Myyn­nin työ­ka­lut: Esi­tyk­set ja kam­pan­jat myyn­ti­ken­tän käyt­töön ja tapah­tu­miin so­vel­tu­vat digi­taa­li­set myyn­ti­ma­te­ri­aalit. Fil­mi­tuo­tan­not: Tuo­te-esit­te­lyt, ani­maa­ti­ot, lää­ke­tie­toi­suus, po­ti­las­op­paat, yri­tys­vi­de­ot ja “show stop­perit” myyn­nin käyt­töön. OTC-tuot­tei­den mark­ki­noin­ti: Mo­ni­ka­na­vai­set kam­pan­ja­ko­ko­nai­suu­det myös il­man re­sep­tiä. Stra­te­gi­nen suun­nit­telu: work­sho­pit, e-mark­ki­noin­nin stra­te­gia, me­dia/kon­tak­ti­suun­ni­tel­mat. An­nos­tus ja an­to­ta­pa: Pi­ris­tys­ruis­kee­na ja mo­no­te­ra­pia­na akuut­tei­hin ti­lan­tei­siin. Useim­mi­ten suo­si­tel­laan kui­ten­kin pit­kä­ai­kai­sta asiak­kuut­ta, jossa pa­nos­tuk­sia tit­ra­taan te­ho­vas­teen mu­kaan. Vasta-aiheet: Yli­herk­kyys hy­vil­le tu­lok­sil­le. Ak­tii­vi­nen epä­luot­ta­mus tai muu va­ka­va yhteis­työ­tä hier­tä­vän vas­ta­rin­ta. Va­roi­tuk­set ja käyt­töön liit­ty­vät va­ro­toi­met: Sic! Advertisingin on ra­por­toi­tu ai­heut­ta­neen myyn­nin kas­vua ja suu­ren­tu­nut­ta ky­syn­tää. Käy­tön myö­tä koh­de­ryh­mäs­sä voi il­me­tä myös kes­kus­te­lun vil­kas­tu­mis­ta sekä asen­tei­den ja mie­li­pi­tei­den muu­tok­sia. Var­mis­ta riit­tä­vät re­surs­sit ky­syn­nän kas­vuun. Yh­teis­vai­ku­tuk­set: Vies­tien mo­ni­ka­na­vai­sen an­nos­te­lun ja tii­viin asia­kas­yh­teis­työn on to­det­tu sel­ke­äs­ti te­hos­ta­van mark­ki­noin­nin te­hoa. Pak­kauk­set ja hin­nat: Ker­ta­luon­tei­ses­ta lip­pu­la­pus­ta kon­sep­ti­suun­nit­te­luun ja jat­ku­vaan yh­teis­työ­hön. Hin­nat ta­paus­koh­tai­se­sti + alv 24 %. Kor­vat­ta­vuus: Yh­teis­työ­kump­pa­ni­na Sic! Advertising on kor­vaa­ma­ton. Re­fe­rens­sit: Hy­gi­e­ni­a­syis­tä emme voi jul­ki­ses­ti esi­tel­lä töi­tä, joita olem­me teh­neet kym­me­nil­le ter­veys­alan toi­mi­joil­le. Yh­teys­tie­dot: Oli ky­sees­sä lää­ke tai ter­veys­tuo­te, pal­ve­lu tai digi­taa­li­nen so­vel­lus, ota yh­teyt­tä. Sic! Advertising Oy, Köy­den­pu­no­jan­ka­tu 2 aD, 5th floor, FIN 00180 Hel­sin­ki. Toi­mi­tus­joh­ta­ja, pro­vii­so­ri, Jukka Takala, jukka.takala@sicadvertising.fi, tel: +358 40 175 4595, www.sicadvertising.fi

Tämän toimiston töihin koh­dis­tuu li­sä­seu­ran­ta.

Toimisto ymmärtää lääkemarkkinoinnin haasteet ja tavoittaa tehokkaasti terveydenhuollon ammattilaiset luovilla ja relevanteilla ratkaisuilla.

Sic! Advertising Oy
Köydenpunojankatu 2 aD, 5th floor
FIN-00180 Helsinki


Jukka Takala
Toimitusjohtaja, proviisori
jukka.takala@sicadvertising.fi
tel: +358 40 175 4595
www.sicadvertising.fi


Tytti Vaateri
Account Director, MBA
tytti@sicadvertising.fi
tel: +358 40 7408565
www.sicadvertising.fi