sic?


AKUUTTIIN TAI KROONISEEN LÄÄKEMAINONNAN TARPEESEEN


Sic! Advertising:
Luo­va ja luo­tet­ta­va kump­pa­ni re­le­vant­tiin ja tu­lok­sel­li­seen lää­ke­mark­ki­noin­tiin, ter­veys­tie­toi­suu­den li­sää­mi­seen sekä ter­veyt­tä edis­tä­vi­en tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen mark­ki­noin­tiin. Vah­vuu­det: Luo­va suun­nit­te­lu­voi­ma, alan sy­väl­linen ym­mär­rys ja su­ju­va ope­roin­ti lää­ke­mark­ki­noin­nin lain­alai­suuk­sien pa­ris­sa. Käyt­tö­ai­heet: Akuut­tiin tai kroo­ni­seen lää­ke­mark­ki­noin­nin va­jaa­toi­min­taan sekä vies­tin­näl­lis­ten haas­tei­den rat­ko­mi­seen. Lan­see­rauk­set ja uudel­leen­po­si­ti­oin­ti: Puhut­te­le­vat rat­kai­sut lää­ke­alan tuot­teil­le ja pal­ve­luil­le. Tuo­te­mark­ki­noin­ti: Prin­tit, suo­rat ja digi­taa­li­set rat­kai­sut. Bran­di-iden­ti­tee­tit: Yri­tys­il­meet, tuo­te­iden­ti­teet­ti, ta­pah­tu­ma- ja kou­lu­tus­ti­lai­suuk­si­en il­meet. Myyn­nin työ­ka­lut: Esi­tyk­set ja kam­pan­jat myyn­ti­ken­tän käyt­töön ja tapah­tu­miin so­vel­tu­vat digi­taa­li­set myyn­ti­ma­te­ri­aalit. Fil­mi­tuo­tan­not: Tuo­te-esit­te­lyt, ani­maa­ti­ot, lää­ke­tie­toi­suus, po­ti­las­op­paat, yri­tys­vi­de­ot ja “show stop­perit” myyn­nin käyt­töön. OTC-tuot­tei­den mark­ki­noin­ti: Mo­ni­ka­na­vai­set kam­pan­ja­ko­ko­nai­suu­det myös il­man re­sep­tiä. Stra­te­gi­nen suun­nit­telu: work­sho­pit, e-mark­ki­noin­nin stra­te­gia, me­dia/kon­tak­ti­suun­ni­tel­mat. An­nos­tus ja an­to­ta­pa: Pi­ris­tys­ruis­kee­na ja mo­no­te­ra­pia­na akuut­tei­hin ti­lan­tei­siin. Useim­mi­ten suo­si­tel­laan kui­ten­kin pit­kä­ai­kai­sta asiak­kuut­ta, jossa pa­nos­tuk­sia tit­ra­taan te­ho­vas­teen mu­kaan. Vasta-aiheet: Yli­herk­kyys hy­vil­le tu­lok­sil­le. Ak­tii­vi­nen epä­luot­ta­mus tai muu va­ka­va yhteis­työ­tä hier­tä­vän vas­ta­rin­ta. Va­roi­tuk­set ja käyt­töön liit­ty­vät va­ro­toi­met: Sic! Advertisingin on ra­por­toi­tu ai­heut­ta­neen myyn­nin kas­vua ja suu­ren­tu­nut­ta ky­syn­tää. Käy­tön myö­tä koh­de­ryh­mäs­sä voi il­me­tä myös kes­kus­te­lun vil­kas­tu­mis­ta sekä asen­tei­den ja mie­li­pi­tei­den muu­tok­sia. Var­mis­ta riit­tä­vät re­surs­sit ky­syn­nän kas­vuun. Yh­teis­vai­ku­tuk­set: Vies­tien mo­ni­ka­na­vai­sen an­nos­te­lun ja tii­viin asia­kas­yh­teis­työn on to­det­tu sel­ke­äs­ti te­hos­ta­van mark­ki­noin­nin te­hoa. Pak­kauk­set ja hin­nat: Ker­ta­luon­tei­ses­ta lip­pu­la­pus­ta kon­sep­ti­suun­nit­te­luun ja jat­ku­vaan yh­teis­työ­hön. Hin­nat ta­paus­koh­tai­se­sti + alv 24 %. Kor­vat­ta­vuus: Yh­teis­työ­kump­pa­ni­na Sic! Advertising on kor­vaa­ma­ton. Re­fe­rens­sit: Hy­gi­e­ni­a­syis­tä emme voi jul­ki­ses­ti esi­tel­lä töi­tä, joita olem­me teh­neet kym­me­nil­le ter­veys­alan toi­mi­joil­le. Yh­teys­tie­dot: Oli ky­sees­sä lää­ke tai ter­veys­tuo­te, pal­ve­lu tai digi­taa­li­nen so­vel­lus, ota yh­teyt­tä. Sic! Advertising Oy, Köy­den­pu­no­jan­ka­tu 2 aD, 5th floor, FIN 00180 Hel­sin­ki. Toi­mi­tus­joh­ta­ja, pro­vii­so­ri, Jukka Takala, jukka.takala@sicadvertising.fi, tel: +358 40 175 4595, www.sicadvertising.fi

Tämän toimiston töihin koh­dis­tuu li­sä­seu­ran­ta.

Toimisto ymmärtää lääkemarkkinoinnin haasteet ja tavoittaa tehokkaasti terveydenhuollon ammattilaiset luovilla ja relevanteilla ratkaisuilla.